Czech POINT - vydávání ověřených výpisů

Popis životní situace

Kontaktní místo Czech POINT poskytuje veřejnosti celou řadu služeb.

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, registru řidičů a další.
 • Základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů.
 • Datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 • Konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek.
 • Zprostředkovaná identifikace osoby.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

 • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby, obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku jsou veřejné rejstříky, které jsou vydávány komukoli na vyžádání.
 • O výpis z rejstříku trestů fyzické osoby a centrálního registru řidičů (body) může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě ověřené plné moci.   

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Úředním ověřením se potvrzuje shoda se zápisem ve veřejném nebo neveřejném rejstříku; není možné do něj připisovat údaje, či jinak jej měnit.

Kdy životní situaci řešit:

Ověřené výpisy jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti kontaktního místa Czech POINT. 

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky - datová schránka

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
- datovou schránku fyzické osoby

Kde a jak službu řešit elektronicky:

Držitelé datové schránky mohou výpisy získat v elektronické podobě - Výpisy z ISVS.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:

 • Pro výpis z veřejného registru stačí znát IČ (příp. zahraniční číslo organizace), pro výpis z KN je nutné znát katastrální území, číslo listu vlastnictví, popř. číslo domu nebo parcely. 
 • Pro výpis z rejstříku trestů a centrálního registru řidičů je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. 
 • U osobních výpisů může být žadatel zastoupen na základě plné moci. 

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, informace
Masarykovo nám. 19
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

 • 100 Kč za výpis (rejstřík trestů)
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku (KN, OR, IR, CRŘ, ŽR)

Legislativa:

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky , ve znění pozdějších předpisů 

Časté dotazy:

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

05.12.2023

Zveřejněno dne: 5. prosinec 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024