Ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace)

Popis životní situace

Legalizací se ověřuje, že žadatel dokument před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na dokumentu uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací a vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu nebo listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah neodpovídá. 

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

V případě, že žadatel potřebuje získat potvrzení např. na kupní či darovací smlouvě, na plné moci atd., že dokument skutečně podepsal nebo že kopie dokumentu se shoduje s originálem.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Dokument s doložkou ověřující pravost podpisu nebo shodu s originálem.

Kdy životní situaci řešit:

Kdykoliv.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky 

Nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně 
Co potřebujete, pokud službu řešíte:
V případě legalizace je třeba, aby fyzická osoba, která o legalizaci žádá, prokázala svou totožnost.
Jde-li o občana ČR, je nutno předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo řidičský průkaz.
Jde-li o cizince, je nutno předložit platný průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU.
K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis), příp. již ověřená vidimovaná listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu a kopie nebo opis této listiny.
V případě, že je předložená listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v případě, že listina obsahuje viditelný zajišťovací prvek pořídí ověřující osoba kopii na vlastním kopírovacím zařízení.

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště

  • Odbor organizační správy a informatiky, pracoviště Informací a podatelny, Masarykovo náměstí 19, přízemí
  • Právní odbor, Masarykovo náměstí 19, přízemí vedle Podatelny

Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Správní poplatek za vidimaci je 30 Kč za každou i započatou stránku formátu A4.
Správní poplatek za legalizaci je 50 Kč za každý podpis. 

Legislativa:

  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Popis byl naposledy aktualizován:

15.04.2024

Zveřejněno dne: 30. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024