Městská policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území obce, upozorňuje právnické a fyzické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich nápravě, odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem ukládá a vybírá blokové pokuty. 

Činnost městské policie se řídí Zákonem o obecní policii a jinými zákony a je upravena obecně závaznou vyhláškou.

 • Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • dohlíží na dodržování veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí,
 • zajišťuje odchyt toulavých,zdivočelých a vybraných synantropních zvířat (viz. odchyt zvířat),
 • provádí bezplatnou evidenci jízdních kol ( viz. ),
 • zajišťuje bezpečné přecházení školáků přes přechody pro chodce v nebezpečných úsecích a v blízkosti škol,
 • provádí obsluhu  Městského kamerového dohlížecího systému

MORÁLNÍ  KODEX  STRÁŽNÍKA  MĚSTSKÉ  POLICIE

(Asociacie strážníků obecních a městských policií České republiky)

Strážník obecní policie jedná za všech okolností nestranně, přičemž prioritně hájí zájem toho subjektu, na jehož straně stojí psané i nepsané právo.

Spory mezi občany řeší strážník tak, aby maximálně snížil riziko, že se spor vyhrotí z projevu verbálního ve fyzické napadání a dojde tak ke škodám na majetku, zdraví a životě osob, žádný z účastníků sporu nesmí nabýt oprávněného dojmu, že strážník jedná ve prospěch neoprávněného subjektu a při svém úkonu nebo zákroku nepostupuje nestranně.

Strážník neposkytuje, mimo v zákonem stanovených případech, osobám informace a údaje, které získal nebo se dozvěděl při výkonu pravomoci strážníka.

Strážník omezí na zdvořilostní míru vztahy a kontakty s osobami, které nežijí v souladu se zákonem, zejména jedná-li se o osoby s kriminální minulostí, recidivisty a osoby narušující mezilidské vztahy.

Strážník na své rodinné příslušníky, osoby blízké a přátele působí tak, aby v rozporu se zásadami nestrannosti a rovného přístupu, nemusel vystupovat v jejich prospěch a nikdy se takového jednání v jejich prospěch nedopustil.

Strážník obecní policie vystupuje při výkonu své pravomoci i v osobním životě tak, aby neporušoval právní předpisy a jeho jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy, strážník tak jedná z osobního přesvědčení.

Strážník se v zájmu kvality své práce vzdělává i nad rámec zákonem stanovené povinnosti.

Dějiny městské policie

Stručně z historie městské policie v Uherském Hradišti.

 

Kontakty

 

Městská policie po roce 1989

Profil současné městské policie od počátků jejího vzniku v roce 1990.

 

Městská policie pokračuje v „neviditelném“ značení jízdních kol

Městská policie_značení kol.jpg Forenzní značení jízdních kol pomocí syntetické DNA probíhá v Uherském Hradišti již od roku 2018, kdy tato služba doplnila již zavedenou evidenci jízdních kol. Kvůli zájmu občanů městská policie ve značení kol pokračuje také letos a zažádala o další dotaci na tuto službu. Za celou dobu značení kol jich strážníci označili už 323.

 

Městská policie varuje: Umísťování reklamních letáků za stěrače vozidel je přestupek!

sterace Městská policie čím dál častěji přijímá stížnosti řidičů motorových vozidel na opakující se umísťování různých reklamních letáčků, vizitek apod. za stěrače vozidel.

 

Městský kamerový a dohlížecí systém

monitorovací_pracoviště.jpg Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.

 

Odchyt zvířat

Městská policie v rámci své činnosti provádí na území města Uherské Hradiště i odchyt toulavých zvířat.

 

Odkazy na jiné servery

Na těchto stránkách najdete zajímavé odkazy na servery, které se zabývají problematikou činnosti obecní policie.

 

Prevence

 

Úseky městské policie

V rámci plnění úkolů městské policie je město Uherské Hradiště, včetně svých městských částí, rozděleno do několika úseků, což má vliv zejména na jednodušší a přehlednější plnění úkolů. V neposlední řadě má tato „rajonizace“ značný význam i pro samotné občany města.