Městská policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území obce, upozorňuje právnické a fyzické osoby na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich nápravě, odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem ukládá a vybírá blokové pokuty. 

Činnost městské policie se řídí Zákonem o obecní policii a jinými zákony a je upravena obecně závaznou vyhláškou.

 • Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • dohlíží na dodržování veřejného pořádku při konání kulturních a sportovních akcí,
 • zajišťuje odchyt toulavých,zdivočelých a vybraných synantropních zvířat (viz. odchyt zvířat),
 • provádí bezplatnou evidenci jízdních kol ( viz. ),
 • zajišťuje bezpečné přecházení školáků přes přechody pro chodce v nebezpečných úsecích a v blízkosti škol,
 • provádí obsluhu  Městského kamerového dohlížecího systému

MORÁLNÍ  KODEX  STRÁŽNÍKA  MĚSTSKÉ  POLICIE

(Asociacie strážníků obecních a městských policií České republiky)

Strážník obecní policie jedná za všech okolností nestranně, přičemž prioritně hájí zájem toho subjektu, na jehož straně stojí psané i nepsané právo.

Spory mezi občany řeší strážník tak, aby maximálně snížil riziko, že se spor vyhrotí z projevu verbálního ve fyzické napadání a dojde tak ke škodám na majetku, zdraví a životě osob, žádný z účastníků sporu nesmí nabýt oprávněného dojmu, že strážník jedná ve prospěch neoprávněného subjektu a při svém úkonu nebo zákroku nepostupuje nestranně.

Strážník neposkytuje, mimo v zákonem stanovených případech, osobám informace a údaje, které získal nebo se dozvěděl při výkonu pravomoci strážníka.

Strážník omezí na zdvořilostní míru vztahy a kontakty s osobami, které nežijí v souladu se zákonem, zejména jedná-li se o osoby s kriminální minulostí, recidivisty a osoby narušující mezilidské vztahy.

Strážník na své rodinné příslušníky, osoby blízké a přátele působí tak, aby v rozporu se zásadami nestrannosti a rovného přístupu, nemusel vystupovat v jejich prospěch a nikdy se takového jednání v jejich prospěch nedopustil.

Strážník obecní policie vystupuje při výkonu své pravomoci i v osobním životě tak, aby neporušoval právní předpisy a jeho jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy, strážník tak jedná z osobního přesvědčení.

Strážník se v zájmu kvality své práce vzdělává i nad rámec zákonem stanovené povinnosti.

Dějiny městské policie

Stručně z historie městské policie v Uherském Hradišti.

 

Kontakty

 

Městská policie po roce 1989

Profil současné městské policie od počátků jejího vzniku v roce 1990.

 

Městský kamerový a dohlížecí systém

monitorovací_pracoviště.jpg Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.

 

Odchyt zvířat

Městská policie v rámci své činnosti provádí na území města Uherské Hradiště i odchyt toulavých zvířat.

 

Odkazy na jiné servery

Na těchto stránkách najdete zajímavé odkazy na servery, které se zabývají problematikou činnosti obecní policie.

 

Prevence

 

Události

Přehled zajímavých událostí , které se udály v rámci činnosti městské policie a důležitá upozornění pro občany a návštěvníky Uherského Hradiště.

 

Úseky městské policie

V rámci plnění úkolů městské policie je město Uherské Hradiště, včetně svých městských částí, rozděleno do několika úseků, což má vliv zejména na jednodušší a přehlednější plnění úkolů. V neposlední řadě má tato „rajonizace“ značný význam i pro samotné občany města.