Návrh Změny č. 1 ÚP Částkov s prvky regulačního plánu k veřejnému projednání

Pohled na kapli Panny Marie Lurdské v  Částkově

Vážení občané, oznamujeme veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Částkov s prvky
regulačního plánu, které se koná dne 15.05.2024 v budově OÚ Částkov v 15:00 hod.

Do návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Částkov s prvky regulačního plánu je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 27.03.2024, do 22.05.2024, také:

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 445), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Částkov, Částkov 86, přednostně v úřední dny tj. v pondělí a středu v 7:00-12:00 a 13:00-17:00 hod., v ostatní dny po telefonické či jiné domluvě, konkrétně v úterý a čtvrtek v 07:00- 14:00 hod. a v 14:00 - 16:00 hod. a v pátek v 07:00 - 12:00 hod.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání , tj. do 22.05.2024 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). Námitky musejí v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Námitky náležící k prvkům regulačního plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má  jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno.

K připomínkám a námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.

Své připomínky podávejte písemnou formou (dle § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.) a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

 

Návrh opatření obecné povahy

Změna č. 1 Územního plánu Částkov

Textová část (Příloha č. 1)

Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Částkov

Textová část (Příloha 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Předpokládané úplné znění  Územního plánu Částkov po vydání Změny č. 1

(Součást odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Částkov)

Textová část (příloha č. 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Veřejná vyhláška

Zveřejněno dne: 26. březen 2024. Aktualizováno: 11. duben 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Ivana Kunčíková

T: 572 525 246