Uherské Hradiště utřídilo své strategické dokumenty a sloučilo je do jednoho celku

Uherské Hradiště utřídilo své strategické dokumenty a sloučilo je do jednoho celku

Město Uherské Hradiště vydává nový program rozvoje města: pod názvem Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035, vydává dokument, ve kterému slučuje, doplňuje a aktualizuje své koncepční a strategické materiály.

Město Uherské Hradiště v letech 2020–2021 v rámci dotačního projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“ zpracovalo celkem 9 nových dílčích strategií a koncepcí, které pokrývají řadu témat fungování a rozvoje města. Město tak má k dispozici např. strategie Smart city, strategii rozvoje informačních a komunikačních technologií, místní adaptační strategii na změnu klimatu, návrh optimalizace parkování na sídlištích, koncepci rozvoje veřejného osvětlení či koncepce rozvoje sportu, kultury, cestovního ruchu.

„Vzhledem k velkému počtu nových dokumentů bylo nutné tyto dokumenty utřídit, a to z pohledu rozvojových priorit města,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha.

Výstupem je dokument nazvaný Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035 a jeho příloha „Zásobník projektových záměrů“. Tyto dokumenty zároveň nahrazují stávající „Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030“ vydaný v roce 2017.

Nový dokument Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035“ doplňuje a aktualizuje především oblasti energetiky, informačních a komunikačních technologií, dopravy, problematiku adaptace města na extrémní výkyvy počasí a další. Kromě dokumentů zpracovaných v rámci projektu Hradiště chytře pak obsahuje i další vstupy, např. Studii organizace dopravy v centru města, Provozní koncepci MHD či Místní energetickou koncepci.

Zásobník projektových záměrů pak konkretizuje cíle Strategie rozvoje Hradiště chytře do úrovně návrhů projektových záměrů, které mohou, ale nemusí být již dále rozpracovány. „Zásobník plní zejména funkci orientačního přehledu možných projektových záměrů naplňujících cíle stanovené strategií a zároveň je výchozím podkladem pro další projektové a finanční plánování, tedy výběr a další rozpracování a přípravu vybraných projektů. Doplňován a obměňován bude každoročně a předkládán k projednání zastupitelstvu města.  Vlastní strategie pak bude aktualizována nejméně jednou za 4 roky,“ upřesnil starosta.

Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035: 

 

Audio pro média: 

 

Zveřejněno dne: 10. červen 2024. Aktualizováno: 10. červen 2024